ãÏæäÉ ÇáãÓÊÔÇÑ ÊÏÑíÈí ÑæíÏÇ ãÍãÏ ÇáÌÏíÈí

ãÑÇÍá ÊÕãíã ÇáÊÏÑíÈ ÇáÇáßÊÑæäí

(10786 )
*ÚÑÝ ÇáÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæäì ÈÃäå äÙÇã ÊÏÑ*È äÔØ Active Training Û*Ñ ÊÞá*Ï* *ÚÊãÏ Úáì ÇÓÊÎÏÇã ãæÇÞÚ ÔÈßÉ ÇáÅäÊÑäÊ áÊæÕ*á ÇáãÚáæãÇÊ ááãÊÏÑÈ æÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãä ÇáÚãá*É ÇáÊÏÑ*È*É ÈßÇÝÉ ÌæÇäÈåÇ Ïæä ÇáÇäÊÞÇá Åáì ãæÞÚ ÇáÊÏÑ*È æÏæä æÌæÏ ÇáãÏÑÈ æÇáãÊÏÑÈ*ä Ý* äÝÓ ÇáÍ*Ò ÇáãßÇä* ãÚ ÊÍÞ*Þ ÇáÊÝÇÚá ËáÇË* ÇáÃÈÚÇÏ (ÇáãÍÊæì ÇáÊÏÑ*È* ÇáÑÞã*- ÇáãÊÏÑÈ*ä - ÇáãÏÑÈ æÇáãÊÏÑÈ*ä) æÅÏÇÑÉ ÇáÚãá*É ÇáÊÏÑ*È*É ÈÃÓÑÚ æÞÊ æÃÞá ÊßáÝÉ.
æ*ãÑ ÊÕã*ã ÇáÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæä* Ý* ãÑÇÍá ÚÏÉ ÊÊÖãä :

ÇáãÑÍáÉ ÇáÃæáì : ÊÎØ*Ø ÇáÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæä*
Ý* ãÑÍáÉ ÊÎØ*Ø ÇáÊÏÑ*È *Þæã ãÑßÒ ÇáÊÚá*ã ÇáãÝÊæÍ æÇÓÊäÇÏÇ Úáì ÇáÎØÉ ÇáÅÓÊÑÇÊ*Ì*É ááãäÔÃå ÇáÊÏÑ*È*É ÈÅÚÏÇÏ ÇáÎØÉ ÇáÓäæ*É æÇáÝÕá*É ááÊÏÑ*È Ý* ÖæÁ ÇáÃåÏÇÝ ÇáÚÇãÉ ááÞÓã æÇäÓÌÇãÇ ãÚ ÇåÏÇÝ ÇáãÑßÒ ÎÇÕÉ ãÇ *ÊÚáÞ ÈÈäÇÁ ÇáÞÏÑÇÊ æÇáÊãß*ä Çáãåä* áÃÚÖÇÁ å*ÆÉ ÇáÊÏÑ*Ó Ý* ÇáãäÔÃå ÇáÊÏÑ*È*É æÈãÇ *áÈ* æ*ÍÞÞ ãÈÏà ÇáÅÓÊËãÇÑ Ý* ÇáãÚÑÝÉ Ý*ãÇ *ÊÚáÞ ÈãÄÓÓÇÊ ÇáãÌÊãÚ ÇáãÍá*.
*Êã Ý* åÐå ÇáãÑÍáÉ æÝ* ÖæÁ ÊÞÏ*Ñ ÇáÅÍÊ*ÇÌÇÊ ááÝÆÉ ÇáãÓÊåÏÝÉ ¡ ÇáÊäÓ*Þ ãÚ ÇáÎÈÑÇÁ ÇáÊÑÈæ**ä æÇáÇßÇÏ*ã**ä æÎÈÑÇÁ ÇáÊÏÑ*È ãä ÇÌá æÖÚ ÇáÎØÉ ÇáÚÇãÉ ááÈÑäÇãÌ æÎØÉ ÇááÞÇÁÇÊ æÇáÃäÔØÉ æÇÓÇá*È ÇáÊÞæ*ã æÌãÚ ãÍÊæì ÇáãÇÏÉ ÇáÊÏÑ*È*É æÊäÙ*ãå æÊäÓ*Þå ÈÇáÅÖÇÝÉ áæÖÚ ÇáÅÓÊÑÇÊ*Ì*ÇÊ ÇáÚÇãÉ æÇáÎÇÕÉ ááÊÏÑ*È æÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇááÇÒãÉ ááÈÏÁ æÊÕã*ã ÇáÈÑÇãÌ ÇáÊÏÑ*È*É ÇáÅáßÊÑæä*É.

• ÇáãÑÍáÉ ÇáËÇä*É : ÊÕã*ã ÇáÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæä* ÇáÊÝÇÚá*:
æ*Êã Ý* åÐå ÇáãÑÍáÉ ÊÑÌãÉ ÇáÓ*ÇÓÇÊ æÇáÇÓÊÑÇÊ*Ì*ÇÊ æÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÊ* Êã æÖÚåÇ Ý* ãÑÍáÉ ÇáÊÎØ*Ø áÊÍÞ*Þ ÃåÏÇÝ ÇáÊÏÑ*È¡ æÇáÈÏÁ ÈÊÕã*ã ÇáãäåÌ ÇáÊÏÑ*È* ÇáãÑÇÏ ÊÞÏ*ãå Úáì ÔÈßÉ ÇáÇäÊÑäÊ Í*Ë *Êã:
Ã- ÅÚÏÇÏ ÇáãÍÊæì ÇáÊÏÑ*È* ÇáÇáßÊÑæä*
ÊÔãá åÐå ÇáãÑÍáÉ ÇáÎØæÇÊ ÇáÅÌÑÇÆ*É áÅÚÏÇÏ ÇáãÍÊæì ÇáÊÏÑ*È* ÇáÇáßÊÑæä* ßãÇ *á*:
- ÊÌå*Ò ãÍÊæì ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑ*È*: Ý* ÖæÁ ÊÍá*á ÇáÇÍÊ*ÇÌÇÊ ÇáÊÏÑ*È*É ÇáÍÞ*Þ*É ááÝÆÉ ÇáãÓÊåÏÝÉ¡ *Êã ÊÌå*Ò ãÍÊæì ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÚáã*.
- ÊÞ**ã æÊÍß*ã ãÍÊæì ÇáÊÏÑ*È ááÊÃßÏ ãä ÏÞÊå æÝÚÇá*Êå ææÖæÍå ÞÈá ÇáÈÏÁ ÈÊÕã*ãå ÇáßÊÑæä*Ç.
-ÊÍÏ*Ï ãÍÊæì ÇáÊÏÑ*È Ý* ÕæÑÊå ÇáäåÇÆ*É: ãä ÎáÇá ÊÞÓ*ã ÇáãÍÊæì Åáì ÓáÓáÉ ãä ÇááÞÇÁÇÊ¡ Úáì Ãä *ÔÊãá ßá áÞÇÁ Úáì ÑÞã ÇááÞÇÁ æÚäæÇäå æÇáåÏÝ ÇáÚÇã æÇáÃåÏÇÝ ÇáÊÚá*ã*É áå æÇáãÍÊæì æÇáÃäÔØÉ ÇáÎÇÕÉ Èå.
- ÊÕã*ã ÇáãæÞÚ: *Êã ÊÕã*ã ãæÞÚ ÎÇÕ ááÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑ*È* Úáì äÙÇã ÇÏÇÑÉ ÇáÊÏÑ*È ÇáÎÇÕ ÈãÑßÒ ÇáÊÚá*ã ÇáãÝÊæÍ E-Training *ÊÖãä ÇáãÍÊæì ÇáÊÏÑ*È* ÇáÊÝÇÚá* Úáì å*Æå áÞÇÁÇÊ ãÏÚæãÉ ÈÇáæÓÇÆØ ÇáãÊÚÏÏÉ ãÚ ãÑÇÚÇÉ ÊæÝÑ ÕÝÍÉ ÑÆ*Ó*É Home Page ÓåáÉ æãäÙãÉ æÞÇÈáÉ ááÊØæ*Ñ¡ ÊäÓ*Þ Ì*Ï ááãÍÊæ* ÇáÊÏÑ*È*¡ ÊÖã*ä ÇáãæÞÚ ÈÃÓÇá*È ÇáÊÞ**ã ááãÊÏÑÈ*ä¡ ÏÚã Ýä* æÊÑÈæ* ¡ÊæÇÝÑ ÃÓÇá*È ÇáÊæÇÕá ÇáãÈÇÔÑ æÛ*Ñ ÇáãÈÇÔÑ ãÚ ÇáãÊÏÑÈ*ä¡ ÊÒæ*Ï ÇáäÙÇã ÈÞÇÚÏÉ È*ÇäÇÊ ÎÇÕÉ ÈÇáãÊÏÑÈ*ä áÊãß*äåã ãä ÇáÏÎæá ááãæÞÚ¡ Ôãæá ÇáäÙÇã áãÚÙã ÇáæÙÇÆÝ ÇáÎÇÕÉ ÈÃäÙãÉ ÅÏÇÑÉ ÇáÊÏÑ*È ÇáÇáßÊÑæä* ÇáÊÝÇÚá* ÇáãÊÚáÞÉ ÈÅÖÇÝÉ ÇáÏæÑÇÊ ÇáÊÏÑ*È*É æÊÍÏ*Ï ØÑ*ÞÉ ÊÓÌ*á ÇáãÊÏÑÈ*ä ÇáãÓÊåÏÝ*ä¡ ÏÚã ÇááÛÉ ÇáÚÑÈ*É æÓåæáÉ ÇáÇÓÊÎÏÇã æÊæÝ*Ñ ÇáÏÚã ÇáÝä*.
- ÊÕã*ã ÃäÔØÉ ÇáÏæÑÇÊ ÇáÊÏÑ*È*É: *Êã ÊÕã*ã ÃäÔØÉ ÊÏÑ*È*É ááãÍÊæì ÈãÇ *ÊäÇÓÈ ãÚ ÇáãÊØáÈÇÊ ÇáÝä*É æÇáãÚÇ**Ñ ÇáÚÇáã*É áÊÕã*ã ÇáãÍÊæì ÇáÇáßÊÑæä* æÈãÇ *ÍÞÞ ÇáÊÏÑ*È ÇáÐÇÊ* ÇáÊÝÇÚá*.
- ÊÕã*ã ÇáÌáÓÇÊ ÇáÊÏÑ*È*É æÊÍÏ*Ï ãÍÊæÇåÇ æÃÓÇá*ÈåÇ ÇááÇÒãÉ áäÞá ÇáãÚÇÑÝ æÇáãåÇÑÇÊ ááãÊÏÑÈ*ä ÚÈÑ ÇáÔÈßÉ æÊÍÏ*Ï ÇáÊÛÐ*É ÇáÑÇÌÚÉ Úä ÇáÊÏÑ*È æÇáãÊÏÑÈ*ä æÇÊÎÇÐ ÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÊÕÍ*Í.
æÝì ÖæÁ ãÇ ÓÈÞ ÊãÑ ãÑÍáÉ ÊÕã*ã ÇáãæÞÚ ÇáÊÏÑ*È* ÈÇáÎØæÇÊ ÇáÊÇá*É:
- ÊÍÏ*Ï áÛÇÊ æÈÑÇãÌ ÊÕã*ã ÇáãæÞÚ: Í*Ë *Êã ÇÓÊÎÏÇã áÛÇÊ ÇáÈÑãÌÉ ÇáãäÇÓÈÉ æÇáÈÑÇãÌ ÇáÊ* ÊæÝÑ ÊÝÇÚá ÎÇÕ Èßá ÈÑäÇãÌ ÊÏÑ*È*.
- ÇÓÊÎÏÇã ÈÑÇãÌ áÅÏÑÇÌ ÇáÕæÑ ÇáËÇÈÊÉ æÇáÑÓæã ÇáãÊÍÑßÉ æÇáÑÓæã ÇáÊÎØ*Ø*É ÈÚÏ ãÚÇáÌÉ ÈÚÖåÇ æÞÏ ÊÊÎÐ ÈÚÖ ÇáãáÝÇÊ ÇáÇãÊÏÇÏ JPG æÇáÈÚÖ ÇáÂÎÑ ÇáÇãÊÏÇÏ GIF æÇáÊ* ÊÊã*Ò ÈÕÛÑ ÍÌãåÇ æÓåæáÉ ÊÍã*áåÇ ÚÈÑ ÔÈßÉ ÇáÅäÊÑäÊ.
- ÅÏÑÇÌ ÈÚÖ áÞØÇÊ ÇáÝ*Ï*æ ÈÇáãæÞÚ áÊæÖ*Í ÈÚÖ ãåÇÑÇÊ ÇÓÊÎÏÇã ÈÑäÇãÌ ÇáÚÑæÖ ÇáÊÞÏ*ã*É.
- ÊÒæ*Ï ÇáÈÑäÇãÌ ÈÇáãÇÏÉ ÇáÊÏÑ*È*É ÈÇÔßÇáåÇ æÚäÇÕÑåÇ ÇáãÎÊáÝÉ ÓæÇÁ ÇáÚÑæÖ ÇáÊÞÏ*ã*É Çæ ÇáãæÇÏ ÇáÅËÑÇÆ*É Çæ ÇáÃäÔØÉ ÇáÊÝÇÚá*É Çæ ÇáÊãÇÑ*ä ÇáÊØÈ*Þ*É.
- ÅÚÏÇÏ Ïá*á ÇáãÓÊÎÏã ÇáÎÇÕ Èßá ãä ÇáãÏÑÈ æÇáãÊÏÑÈ æÇÑÝÇÞå ÈãæÞÚ ÇáÈÑäÇãÌ.
- ÊÍß*ã ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑ*È* ãä Í*Ë ÇáÅÚÏÇÏ æÇáÊÕã*ã æÇáãÍÊæì æãáÇÆãÊå ááÝÆÉ ÇáãÓÊåÏÝÉ æÛ*Ñå.
æÈ*ä åÐÇ æÐÇß *Êã ÇáÚãá Úáì ÊÍÏ*Ï ÃßËÑ ÇáØÑÞ æÇáÃÓÇá*È æÇáãäåÌ*ÇÊ ãáÇÆãÉ ááÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæä* æÇáÊ* *ãßä ÊÍÏ*ÏåÇ Ý*ãÇ *á*:
- ãäåÌ*É ÇáÊÚáã ÇáÐÇÊ* self-learning ÈÚ*ÏÇ Úä Þ*æÏ ÇáãßÇä æÇáÒãÇä æå* ãäåÌ*É ÊÚÊãÏ Úáì Þ*Çã ÇáãÊÏÑÈ ÈÇáÏÎæá Çáì ÈÑäÇãÌ ãÚ*ä Êã ÊÕã*ãå áÃÛÑÇÖ ãÚ*äÉ æÇáÊÏÑÈ Úá*å æÃÏÇÁ ßÇÝÉ ÇáÊãÇÑ*ä ÇáãØáæÈÉ áÅäÌÇÒ ãåÊãå.
- ãäåÌ*É ÇáÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæä* ÇáãÊÒÇãä Synchronous Training: *ÚÊãÏ Úáì ÊÞÏ*ã ÇááÞÇÁÇÊ ÇáÊÏÑ*È*É ãä ÎáÇá ÊÞä*É ÇáÕÝæÝ ÇáÅÝÊÑÇÖ*É Í*Ë *ÊæÇÌÏ ÇáãÏÑÈ æÇáãÊÏÑÈ*ä Úáì ÇáÔÈßÉ æ*Êã ÊæÙ*Ý ÇÏæÇÊ ÇáÕÝ ÇáÅÝÊÑÇÖ* æÇáÅÓÊÑÇÊ*Ì*ÇÊ ÇáÊÑÈæ*É ÇáÝÚÇáÉ æÇÓÊÎÏÇã ÇáÚÑæÖ ÇáÊÞÏ*ã*É æÛ*Ñå.
- ãäåÌ*É ÇáÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæä* Û*Ñ ÇáãÊÒÇãä Asynchronous Training: *ÚÊãÏ Úáì ÃÏÇÁ ÈÚÖ ÇáãåÇã æÇáãäÇÞÔÇÊ æÇáãÔÑæÚÇÊ æÇáãÔÇÑßÉ Ý* ÍáÞÇÊ ÇáäÞÇÔ æÇáãäÊÏ*ÇÊ ããÇ *ÓÇÚÏ Úáì ÊÈÇÏá ÇáÎÈÑÇÊ È*ä ÇáãÊÏÑÈ*ä ÎÇÑÌ ÃæÞÇÊ ÇáÊÏÑ*È æ*Þæã ÇáãÏÑÈ ÈãÊÇÈÚÉ åÐå ÇáãåÇã æÇáÃäÔØÉ æ*Êã ÊÖã*äåÇ Ý* ÇáÊÞ**ã ÇáãÑÍá* áßá áÞÇÁ ÊÏÑ*È*.
- ÇáÊÏÑ*È ÇáãÏãÌ ãä ÎáÇá ÈÑÇãÌ ÊÏÑ*È*É ÊÏãÌ È*ä ÇáÊÏÑ*È ÇáãÈÇÔÑæÇáÊÏÑ*È ÇáÅÝÊÑÇÖ*(ÇáÇáßÊÑæä* ) ÈÍÓÈ ØÈ*ÚÉ ÇáÈÑäÇãÌ æãÍÏÏÇÊ ÇáÝÆÉ ÇáãÓÊåÏÝÉ.• ÇáãÑÍáÉ ÇáËÇáËÉ : ÊäÙ*ã æÊäÝ*Ð ÇáÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæä* ÇáÊÝÇÚá* :
ÊÊãËá ÎØæÇÊ ÊäÙ*ã æÊäÝ*Ð ÇáÊÏÑ*È ÈãÇ *áì :
à – ÊÍÏ*Ï ÇáãÏÉ ÇáÒãä*É ááÊÏÑ*È æãÏÉ ßá áÞÇÁ.
È- ÊÍÏ*Ï ãæÇÚ*Ï ÇáÊÏÑ*È æãäåÌ*ÇÊå æÃãÇßä ÇäÚÞÇÏå.
Ì- ÇÓÊÎÏÇã äãÇÐÌ ÊÑÔ*Í ÇáãÊÏÑÈ*ä æÊÍãá*åÇ Úáì ÞÇÚÏÉ È*ÇäÇÊ ÇáÊÏÑ*È æÊÍã*áåÇ Úáì ÇáãæÞÚ ÇáÅáßÊÑæä* ááÈÑäÇãÌ .ÇáãÓÊåÏÝÉ.
Ï- ÊÍÏ*Ï Çá*ÇÊ ÇáÅÔÑÇÝ ÇáÊÏÑ*È*: Í*Ë *ÊÖãä ÇáãæÞÚ äÙÇã ááÅÔÑÇÝ Úáì ÇáÊÏÑ*È *Ê*Í ááãÏÑÈ ãÊÇÈÚÉ ÇáÚãá ÇáÊÏÑ*È* æÇáÍÕæá Úáì ÇáÊÛÐ*É ÇáÑÇÌÚÉ æÇÓÊÎÑÇÌ ÇáÈ*ÇäÇÊ æßÊÇÈÉ ÇáÊÞÇÑ*Ñ.
å- ÇáÏÚã æÇáãÓÇäÏÉ : *Öãä ÇáãæÞÚ ÎÏãÉ ÇáÏÚã æÇáãÓÇäÏÉ áÖãÇä ÇÓÊãÑÇÑ*É Úãá ÇáäÙÇã ÈÏæä Ã* ãÔßáÇÊ æÊÊãËá ØÑÞ ÇáÏÚã ÇáãÊÇÍÉ ÈÇáãæÞÚ Ý*: ÇáÏÚã ÇáåÇÊÝ*- ÇáÏÚã ÈÇáÈÑ*Ï ÇáÇáßÊÑæä* –ÇáãÍÇÏËÉ ÇáÅáßÊÑæä*É.
*Êã ÊÒæ*Ï ÇáãÏÑÈ æÇáãÔÇÑß*ä æÇáÌåÉ ÇáãÔÑÝÉ Úáì ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑ*È* ÈÈ*ÇäÇÊ ÇáÏÎæá Åáì äÙÇã ÇáÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæä* ÇáÐ* *Êã ÚÈÑ:
- ÊÔÛ*á ÈÑäÇãÌ Internet Explorer Çæ Ã* ãÍÑß ááÈÍË ÂÎÑ æßÊÇÈÉ ÚäæÇä ÇáãæÞÚ ÇáÇáßÊÑæä* ÇáãÎÕÕ ááÊÏÑ*È (ÇßÇÏ*ã*É Çæ ãÑßÒÊÏÑ*È )ÚäÏÆÐ ÊÙåÑ ÇáÕÝÍÇÊ ÇáÊÇá*É:
- ÕÝÍÉ ÊÓÌ*á ÇáÏÎæá: Í*Ë *Þæã ÇáãÊÏÑÈ ÈÅÏÎÇá ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã User Name æßáãÉ ÇáãÑæÑ Pass Word ÇáããäæÍÉ áå ÈæÇÓØÉ ÇáãÏÑÈ Ëã ÇáÖÛØ Úáì ÇáÒÑ ÏÎæá¡ ßãÇ *æÌÏ ÃÚáì ÕÝÍÉ ÔÇÔÉ ÇáÊÓÌ*á ÇÑÊÈÇØÇÊ (ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆ*Ó*É – ÇÊÕá ÈäÇ )


- ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆ*Ó*É ááÈÑäÇãÌ æÊÙåÑ ÞÇÆãÉ ãÍÊæì áÞÇÁÇÊ ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑ*È*¡ ÎØÉ ÇáÈÑäÇãÌ æÇåÏÇÝå æÇÓÇá*È ÇáÊÞæ*ã æÇáãÕÇÏÑ ÇáÅËÑÇÆ*É æÑÇÈØ ÇáÕÝ ÇáÅÝÊÑÇÖ* æÑæÇÈØ ÊÓÌ*áÇÊ ÇááÞÇÁÇÊ æÏá*á ÇáãÓÊÎÏã.
- ÞÇÆãÉ ÇáãÓÊÎÏã*ä: ÊÖã ÞÇÆãÉ ÈÃÓãÇÁ ÇáãÊÏÑÈ*ä ÇáãÓÌá*ä Ý* ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑ*È* æÈÑ*Ïåã ÇáÅáßÊÑæä* á*ÊÓäì ááãÏÑÈ ãÑÇÓáÊåã Çæ ÇáãÑßÒ ÇáÇßÇÏ*ã* .
- ÈäÏ ÇáÅÚÏÇÏ æÇáÊÕã*ã: ÊÊÖãä ãÚáæãÇÊ Úä ãÚÏ æãÕãã ÇáÈÑäÇãÌ æÇáãÔÑÝ*ä Úáì Ðáß ÈÇáÅÖÇÝÉ ááãÏÑÈ.
- *ÊÖãä ßá áÞÇÁ ÇáÇåÏÇÝ ÇáÎÇÕÉ ÈÇááÞÇÁ æÎØÉ ÇááÞÇÁ æÇáÊÞæ*ã æ*Êã ÊÒæ*ÏåÇ ÈÇáãÇÏÉ ÇáÊÏÑ*È*É æÇáÃäÔØÉ æÇáÊãÇÑ*ä æÇáÊØÈ*ÞÇÊ ÇááÇÒãÉ.

• ÇáãÑÍáÉ ÇáÑÇÈÚÉ : ÊÞæ*ã ÇáÊÏÑ*È ÇáÅáßÊÑæä*
ÊÓÊäÏ Úãá*É ÊÞæ*ã ÇáÊÏÑ*È Úáì ÚÏÏ ãä ÇáÃÓÓ æÇáãÚÇ**ÑÇáÊ* *ãßä ãä ÎáÇáåÇ ÅÌÑÇÁ ÇáÊÚÏ*áÇÊ áÊØæ*Ñ äÙÇã ÇáÊÏÑ*È æÑÓã ÇÓÊÑÇÊ*Ì*ÇÊå ÇáãÓÊÞÈá*É¡ æãä åÐå ÇáÃÓÓ æÇáãÚÇ**Ñ ¡ ÊÍÏ*Ï ÃåÏÇÝ ÇáÊÏÑ*È ÇáÞÑ*ÈÉ æÇáÈÚ*ÏÉ ææÖæÍåÇ ¡ Ôãæá Úãá*É ÇáÊÞæ*ã æÇÓÊãÑÇÑåÇ ¡ ÊÑÇÈØ ÚäÇÕÑ ãäÙæãÉ ÇáÊÏÑ*È æÇÊÓÇÞåÇ¡ ÊßÇãá ÌåæÏ ÇáÊÏÑ*È ÇáÓÇÈÞÉ æÇááÇÍÞÉ æÌæÏÊåÇ æ*Êã åÐÇ ãä ÎáÇá äãÇÐÌ ÇáÊÞ**ã ÇáãÎÊáÝÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáãÊÏÑÈ æÇáãÏÑÈ æãäÓÞ ÇáÊÏÑ*È.
ßãÇ *Êã ÊØæ*Ñ äÙÇã Þ*ÇÓ ÃËÑ ÇáÊÚáã áÊÍÏ*Ï ÝÚÇá*É ÇáÊÏÑ*È æÚÏã ÇáÅÚÊãÇÏ Úáì Þ*ÇÓ ÇáÅÊÌÇåÇÊ ÝÞØ.
: '-- '/*